PLAN WYNIKOWY

 

Przedmiot:               Towaroznawstwo

Klasa:                      I a ZSZ

Rok szkolny:     2012/2013

 

 

Temat

Liczba godzin

Efekty kształcenia

Wymagania edukacyjne

Podstawowe

Ponadpodstawowe

1. Zakres towaroznawstwa

2

PKZ(A.j)(1) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;

określa, czym zajmuje się towaroznawstwo

(K)

odróżnia technologię od

towaroznawstwa (R)

1.    Klasyfikacja towarów

2.    Kryteria podziału towarów (PKWiU)

3.    Normalizacja i jej znaczenie

4.    Właściwości towarów,

5.    czynniki wpływające na jakość

6.    Zasady badania i odbioru jakościowego towarów

 

10

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

klasyfikuje towary ze względu

na rożne kryteria (P)

zna pojęcie normy, rodzaje,

potraf i korzystać z norm (P)

zna pojęcie normalizacja towarów,

podaje przykłady towarów

znormalizowanych (P)

zna pojecie jakości towarów,

klasyfikuje cechy jakościowe

towarów, podaje ich przykłady

(P)

wymienia czynniki wpływające

na jakość towarów (K)

odpowiada, w jakim celu i za

pomocą jakich metod bada się

jakość towarów (P)

określa, na czym polega ocena organoleptyczna (K)

definiuje odbiór jakościowy

towarów, określa jego znaczenie (P)

zna systemy klasyfikacyjne

towarów PKWiU (R)

uzasadnia znaczenie normalizacji towarów, czego dotyczą poszczególne grupy norm ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 (D)

zna pojęcia: towar i dobro

i potraf i podać różnice między

nimi (R)

zalicza cechy jakościowe do

obiektywnych lub subiektywnych (R)

uzasadnia wpływ czynników

na jakość towarów, uzasadnia

subiektywizm oceny

sensorycznej, obiektywizm

oceny instrumentalnej (D)

określa odbiór jakościowy

wstępny i zasadniczy (R)

zna skutki odbioru jakościowego, czym mogą być spowodowane wady jakościowe

towarów (D)

1.      Funkcje opakowania

2.      Klasyfikacja opakowań

3.      Pojemniki wielofunkcyjne

4.      Systemy paletowe

5

PKZ(A.j)(6) rozróżnia rodzaje opakowań towarów;

wymienia i opisuje funkcje opakowań (K)

wymienia opakowania pośrednie, bezpośrednie, specjalne, uniwersalne, jednostkowe, transportowe (P)

opisuje właściwości materiałów opakowaniowych (P)

zna podział i znaczenie znaków na opakowaniach (K)

wymienia pojemniki wielofunkcyjne i systemy paletowe (P)

opisuje opakowanie, zaliczając je do odpowiedniej grupy (D)

rozumie znaczenie normalizacji opakowań (R)

zna pojęcia: renowacja,

przerób, utylizacja, biodegradacja opakowań (R)

wymienia właściwości

pojemników wielofunkcyjnych i systemów paletowych (R)

1.    Oznaczenia towarów, znaki towarowe

2.         Przechowywanie i magazynowanie towarów

3.    Czynniki wpływające na jakość przechowywanych towarów

4.    Zmiany zachodzące w przechowywanych towarach

5.         Szkodniki magazynowe

6.    Ubytki magazynowe

7.    Ochrona towarów podczas transportu

10

PKZ(A.j)(3) przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;

wymienia funkcje magazynów (K)

wymienia zasady prawidłowego przechowywania towarów (P)

określa, jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na jakość przechowywanych towarów (P)

wymienia procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, które mogą zachodzić w przechowywanych

towarach (P)

zna pojecie i rodzaje ubytków towarowych (K

wyjaśnia znaczenie kodu

kreskowego umieszczonego

na towarach (R)

na konkretnych przykładach omawia wpływ poszczególnych czynników

na jakość przechowywanych

towarów (D)

wie, co to są ubytki naturalne i nadzwyczajne oraz jak im zapobiegać (R)

określa, czym są spowodowane procesy biologiczne w towarach

i podaje ich przykłady (D)

1.    Konserwowanie towarów

4

PKZ(A.j)(4)przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczące przechowywania i konserwacji towarów;

A.18.1(8)przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i  przechowywania towarów;

wie, w jakim celu należy konserwować towary i jakie cechy powinny mieć metody konserwacji (P)

zna pojęcia: pasteryzacja, sterylizacja, chłodzenie, zamrażanie,

liofilizacja, tyndalizacja, bombaż i jego rodzaje, jakie produkty można tymi sposobami utrwalać (P)

rozróżnia metody fizyczne od chemicznych (K)

podaje różnice i podobieństwa między sterylizacja a pasteryzacją oraz między chłodzeniem i zamrażaniem (R)

wie, na czym polega bombaż chem., fiz., mikro i biologiczny (R)

zna zasady kiszenia i marynowania produktów i różnice między nimi (R)

wymienia i opisuje te metody konserwacji, które można stosować do

konserwacji art. przemysłowych (D)

1.   Normy żywienia dla ludności

2.   Składniki odżywcze węglowodany, tłuszcze, białka, składniki mineralne, witaminy, woda

3.   Wartość kaloryczna

4

A.18.2(1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;

definiuje pojęcie norma żywieniowa (P)

posługuje się normami żywienia (P)

wymienia zasady układania jadłospisu (K)

wyjaśnia pojęcia wartość odżywcza (K)

charakteryzuje główne składniki odżywcze (P)

określa znaczenie składników odżywczych dla organizmu człowieka (P)

określa rodzaj i zawartość składników odżywczych w oparciu o informacje na opakowaniu produktu żywnościowego (P)

opracowuje jadłospis zgodnie z normami żywienia (R)

oblicza wartość kaloryczną produktu (R)

określa własny dzienny bilans wodny (D)

1.    Klasyfikacja żywności

2.    Dodatki do żywności

2

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

definiuje pojęcia klasyfikacja i dodatki do żywności (P)

klasyfikuje żywność według rożnych kryteriów (P)

wymienia dodatki do żywności (K)

wyszukuje z informacji

na opakowaniu dodatki

do żywności zastosowane

w przykładowym produkcie

żywnościowym (D)

1.   Produkty zbożowe – zboża, mąka, makarony, kasze, pieczywo

2

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

definiuje pojęcia: typ mąki, gluten (P)

przedstawia podział kasz i pieczywa (K)

charakteryzuje pod względem towaroznawczym makarony (K)

określa asortyment pieczywa (K)

określa warunki przechowywania produktów zbożowych (K)

określa znaczenie żywieniowe produktów zbożowych (D)

systematyzuje produkty zbożowe pod względem wartości odżywczej (R)

1.    Mleko i jego przetwory:

    Mleko

    Śmietana i śmietanka

    Napoje mleczne

    Sery

    Przechowywanie

5

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

wymienia najważniejsze składniki odżywcze mleka (K)

przedstawia podstawowe metody utrwalania mleka (P)

charakteryzuje produkty mleczne (K)

wymienia asortyment produktów mlecznych (K)

określa warunki przechowywania mleka i produktów mlecznych (P)

charakteryzuje koncentraty mleczne (K)

określa wymagania, co do

opakowań i przechowywania

koncentratów mlecznych (P)

rozpoznaje gatunki sera (D)

przeprowadza analizę sensoryczną mleka spożywczego i wybranych

produktów mlecznych (R)

1.    Mięso i produkty mięsne

2.    Dziczyzna

3.    Ocena świeżości mięsa

3

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

określa wartość odżywczą mięsa i wędlin (K)

wymienia podstawowe elementy handlowe półtuszy wieprzowej i wołowej (P)

określa cechy świeżego mięsa (K)

przedstawia kryteria klasyfikacji wędlin (K)

podaje właściwości jadalnych tłuszczy zwierzęcych (P)

określa warunki przechowywania mięsa i wędlin (K)

wskazuje na schemacie

półtuszy wieprzowej poszczególne elementy kulinarne (D)

dokonuje oceny organoleptycznej wybranych wędlin (R)

porównuje skład chemiczny wędlin (D)

1.    Wartość odżywcza drobiu

2.    Ocena jakościowa

3.    Tuszki i elementy drobiowe

4.    Opakowania

5.    Przetwory drobiowe

5

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

dokonuje oceny jakościowej tuszki drobiowej (P)

określa wartość odżywczą mięsa drobiowego (K)

wymienia sortymenty mięsa drobiowego (P)

charakteryzuje główne przetwory drobiowe (P)

określa warunki przechowywania drobiu i przetworów

drobiowych (K)

przeprowadza analizę

sensoryczną mięsa drobiowego w elementach i porównuje uzyskane wyniki

z wymaganiami podanymi w obowiązującej normie (W)

dokonuje oceny sensorycznej wybranych wędlin (R)

1.    Wartość odżywcza ryb

2.    Podział owoców i warzyw

3.    Przechowywanie

3

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

określa wartość odżywczą ryb i uza-sadnia zastosowanie ryb w diecie (P)

wymienia ryby morskie dostępne w handlu (K)

omawia metody konserwacji ryb (P)

definiuje pojęcie owoce morza (K)

wymienia i charakteryzuje bezkręgowce jadalne (P)

dokonuje oceny jakościowej kawioru (R)

opracowuje przykładowe porady dotyczące przechowywania, przez klienta, ryb świeżych (W)

dokonuje oceny organoleptycznej wybranych ryb (D)

1.      Przetworzone tłuszcze roślinne

2.      Tłuszcze emulsyjne i zwierzęce

3.      Opakowania

3

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

wymienia tłuszcze zwierzęce (K)

charakteryzuje wybrane oleje

roślinne (P)

dokonuje podziału i charakteryzuje tłuszcze roślinne przetworzone (P)

podaje cechy masła (P)

określa warunki (P) przechowywania masła (K)

wskazuje różnice między masłem a margaryną (P)

na podstawie informacji producenta określa wartość odżywczą i podaje termin przydatności do spożycia wybranej margaryny do smarowania pieczywa (D)

1.      Budowa i wartość odżywcza jaj

2.      Klasyfikacja, znakowanie i przechowywanie jaj

2

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

omawia budowę jaja (P)

charakteryzuje wartość odżywczą jaj (K)

wymienia warunki przechowywania jaj (P)

klasyfikuje jaja pod względem

wielkości i wagi (K)

dokonuje oceny towaroznawczej jaj (P)

dokonuje oceny świeżości jaj (R)

1.      Podział owoców i warzyw – wartość odżywcza

2.      Przetwory warzywne i przechowywanie

2

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

przedstawia klasyfikację owoców i warzyw (K)

określa wartość odżywczą i skład chemiczny owoców i warzyw (P)

dokonuje oceny towaroznawczej owoców i warzyw (P)

przedstawia warunki przechowywania owoców i warzyw (K)

omawia metody utrwalania owoców i warzyw (P)

charakteryzuje przetwory owocowe i warzywne (P)

wymienia typy koncentratu pomidorowego (P)

podaje metody utrwalania owoców (P)

posługując się tabelami

zawartości związków mineralnych, wskazuje warzywa będące najlepszym źródłem żelaza (D)

przeprowadza ocenę organoleptyczną wybranych warzyw (R)

posługując się tabelami zawartości witamin, wskazuje owoce będące najlepszym źródłem witaminy A i C (D)

dokonuje oceny sensorycznej

kilku wybranych przetworów owocowych (R)

porównuje wartość odżywczą i kaloryczną truskawek i dżemu truskawkowego (D)

1.    Budowa grzyba i wartość odżywcza

2.    Przetwory z grzybów i przechowywanie

2

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

wymienia gatunki grzybów uprawianych w Polsce (K)

omawia znaczenie grzybów w żywieniu (P)

charakteryzuje przetwory grzybowe (K)

dokonuje oceny jakościowej

grzybów (P)

przeprowadza ocenę sensoryczną pieczarek w rożnym stadium świeżości (R)

odczytuje z opakowania wagę netto i brutto (D)

posługując się atlasem, rozpoznaje grzyby jadalne (D)

1.    Ocena towaroznawcza

2.    Gatunki handlowe cukru

3.    Przechowywanie Podział miodów naturalnych

4.    Klasyfikacja wyrobów cukierniczych

5

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

omawia gatunki handlowe cukru (P)

podaje różnice między cukrem a słodzikiem (P)

klasyfikuje wyroby cukiernicze (P)

określa wartość odżywczą i kaloryczną wyrobów cukierniczych (P)

przedstawia właściwości odżywcze miodu (P)

przedstawia warunki przechowywania cukru, wyrobów cukierniczych oraz miodu (K)

rozpoznaje i ocenia rożne gatunki miodu (D)

ocenia poprawność znakowania opakowania czekolady (D)

dokonuje oceny organoleptycznej miodu naturalnego i sztucznego (R)

1.    Koncentraty spożywcze

2.    Przechowywanie

1

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

definiuje pojęcie koncentrat

spożywczy (K)

przedstawia podział koncentratów

spożywczych (P)

wymienia dodatki do ciast (P)

wymienia składniki proszku budyniowego (P)

ocenia poprawność informacji na opakowaniu wybranych koncentratów (R)

wskazuje różnice między koncentratem zup zwykłych i zup błyskawicznych (D)

1.    Podział napojów bezalkoholowych

2.    Podział wód mineralnych

3.    Przechowywanie

3

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

definiuje pojecie napoje bezalkoholowe (K)

klasyfikuje napoje bezalkoholowe

i wody mineralne (P)

wymienia asortyment napoi bezalkoholowych (P)

wyjaśnia różnicę między wodą

mineralną a mineralizowaną (P)

charakteryzuje wymagania dotyczące opakowań i sposobu przechowywania soków dla dzieci (D)

dokonuje oceny organoleptycznej

wybranych napojów bezalkoholowych

(R)

1.    Podział napojów alkoholowych

2.    Spirytus, wódki

3.    Wina, piwa

4.    Przechowywanie

5.    Wpływ alkoholu na organizm człowieka

5

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

dokonuje podziału wyrobów

spirytusowych (K)

wyjaśnia nazwę miód pitny (P)

charakteryzuje podstawowe gatunki i rodzaje piwa (P)

omawia szkodliwy wpływ

alkoholu na organizm

człowieka (R)

korzystając z informacji na etykietach, porównuje zawartość alkoholu w piwie, winie, wódce (D)

1.    Podział przypraw

2.    Charakterystyka towaroznawcza przypraw

3.    Kawa, herbata, kakao

4.    Tytoń, wyroby tytoniowe

5.    Przechowywanie

5

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

klasyfikuje przyprawy (K)

charakteryzuje wybrane przyprawy (P)

wymienia metody konserwacji

przypraw (P)

definiuje pojęcie używki (P)

charakteryzuje gatunki herbat  i wymagania dotyczące opakowań (P)

określa warunki przechowywania

wyrobów tytoniowych (K)

porównuje właściwości sensoryczne naparów wybranych gatunków herbat (D)

ocenia organoleptycznie wybrane przyprawy (R)

omawia szkodliwe działanie tytoniu na organizm człowieka (D)

1.    Podstawowe systemy jakości, system HACCP

2.    Bezpieczeństwo zdrowotne żywności - punkty krytyczne

2

PKZ(A.j)(5)przestrzega zasad odbioru towarów;

wyjaśnia pojęcie HACCP (K)

wymienia siedem zasad systemu

HACCP (P)

definiuje pojęcie krytyczny

punkt kontrolny (P)

określa punkty krytyczne

w wybranym produkcie

żywnościowym (W)

1.    Surowce włókiennicze i ich klasyfikacja

2.    Wyroby włókiennicze: tkaniny

3.    Płaskie wyroby włókiennicze: dzianiny

4.    Wyroby odzieżowe

5.    Oznaczenie wyrobów konfekcyjnych

5

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

klasyfikuje surowce włókiennicze (P)

definiuje przędzę (P)

definiuje tkaniny (K)

charakteryzuje sploty zasadnicze

i pochodne (P)

wymienia podstawowe typy tkanin (P)

definiuje dzianiny (K)

charakteryzuje dzianiny rządkowe

i kolumienkowe (P)

dzieli dzianiny produkowane w przemyśle dziewiarskim w zależności od surowca, z którego zostały wykonane (P)

wymienia właściwości materiałów

odzieżowych (P)

wymienia i charakteryzuje etapy

produkcji odzieży (K)

rozróżnia typy figur osób dorosłych (K)

wymienia rodzaje oznaczeń na

wyrobach odzieżowych (K)

określa warunki przechowywania (K)

charakteryzuje podstawowe grupy włókiennicze (R)

charakteryzuje podstawowe typy tkanin (R)

określa, czym rożni się tkanina bawełniana od bawełnopodobnej oraz

tkanina wełniana od wełnopodobnej

(D)

charakteryzuje właściwości

materiałów odzieżowych (R)

omawia oznaczenia na wybranych wyrobach odzieżowych (D)

1.    Skory naturalne i ich właściwości

2.    Charakterystyka towaroznawcza obuwia

3.    Galanteria i odzież skórzana

3

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

wymienia skład chemiczny

skory surowej (P)

omawia budowę skory naturalnej (P)

wymienia części składowe obuwia (K)

zna rodzaje obuwia (P)

wymienia typy obuwia (P)

wymienia rodzaje nr obuwia (K)

wymienia grupy wyrobów kaletniczych (P)

określa warunki przechowywania (K)

wymienia i charakteryzuje rodzaje skór (R)

podaje numerację wybranego

obuwia wg oznaczeń angielskich i francuskich (D)

interpretuje oznaczenia na obuwiu na podstawie etykiet (R)

charakteryzuje galanterię i odzież skórzaną (R)

1.    Środki powierzchniowo czynne oraz otrzymywanie i rodzaje mydła

2.    Syntetyczne środki piorące

3.    Środki do utrzymania czystości sprzętów gospodarstwa domowego i wyposażenia mieszkań

3

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

PKZ(A.j)(13)stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań

definiuje środki piorące (K)

klasyfikuje środki piorące,

definiuje mydło (K)

wymienia surowce potrzebne do

produkcji mydła (P)

podaje zasady klasyfikacji mydeł

jako produktów rynkowych (P)

definiuje syntetyczne środki

piorące (K)

klasyfikuje środki do mycia i czyszczenia naczyń kuchennych (P)

klasyfikuje środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych (P)

określa warunki przechowywania (K)

wyjaśnia, na czym polega niekorzystny wpływ twardej wody na proces prania (D)

zna wpływ budowy cząsteczki mydła na jego zdolność do usuwania brudu (D)

charakteryzuje poszczególne kategorie mydeł (R)

wymienia wady i zalety syntetycznych Śródków piorących (R)

charakteryzuje pomocnicze środki do prania (R)

1.    Klasyfikacja wyrobów kosmetycznych

2.    Wyroby perfumeryjne

2

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

klasyfikuje wyroby kosmetyczne

i perfumeryjne (K)

charakteryzuje wybrane wyroby

kosmetyczne (K)

charakteryzuje wyroby pielęgnacyjne

i upiększające (K)

określa warunki przechowywania (K)

podaje różnice między szamponem koloryzującym a farbą (D)

podaje różnice między wodą kolońską, wodą kwiatową a perfumami (D)

ocenia jakość wybranych wyrobów kosmetycznych (R)

1.    Surowce papiernicze

2.    Klasyfikacja wyrobów papierniczych

3.    Charakterystyka ważniejszych wyrobów papierniczych

3

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

definiuje: wytwory papiernicze

(K) i przetwory papiernicze (K)

wymienia surowce do produkcji

papieru (P)

przedstawia zasady klasyfikacji

wytworów papierniczych (P)

charakteryzuje ważniejsze wyroby

papiernicze: wytwory (P)

i przetwory (P)

określa warunki przechowywania (K)

wyjaśnia, czym rożni się wytwór papierniczy od przetworu papierniczego (D)

charakteryzuje proces technologiczny otrzymywania papieru (R)

wyjaśnia różnice między bibułą a bibułką oraz tekturą a kartonem (R)

charakteryzuje najważniejsze właściwości papieru (R)

wyjaśnia, czym rożni się zeszyt  szkolny od brulionu szkolnego (R)

wśród wyrobów papierniczych

odszukuje te, które wykonane są z makulatury, dokonuje oceny tych wyrobów i ich przydatności (R)

1.    Rodzaje szkła

2.    Szkło budowlane i techniczne

3.    Charakterystyka szkła gospodarczego

3

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

wymienia podstawowe właściwości

szkła (K)

wymienia podstawowe składniki

szkła (P)

podaje kryteria klasyfikacji szkła (P)

podaje cechy szkła budowlanego

i technicznego (P)

określa cechy szkła gospodarczego

(P)

klasyfikuje szkło gospodarcze (K)

określa warunki przechowywania (K)

charakteryzuje poszczególne etapy procesu technologicznego szkła (R)

określa rolę, jaką pełni stłuczka szklana w procesie technologicznym (D)

charakteryzuje szkło wg rożnych kryteriów (R)

klasyfikuje szkło budowlane (R)

określa właściwości szkła bezpiecznego (R)

dobiera i prezentuje asortyment

szkła gospodarczego (R)

1.    Surowce i proces technologiczny wyrobów ceramicznych

2.    Charakterystyka wyrobów ceramicznych

3.    Ceramika stołowa

4.    Ceramika budowlana

4

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

klasyfikuje wyroby ceramiczne

wg rożnych kryteriów (P)

wymienia surowce do produkcji

wyrobów ceramicznych (P)

omawia właściwości wyrobów

ceramicznych (P)

charakteryzuje ceramikę stołową (K)

klasyfikuje wyroby ceramiki

budowlanej (P)

wyjaśnia pojęcie właściwości

techniczne wyrobów ceramicznych

i wartość użytkowa (P)

określa warunki przechowywania (K)

charakteryzuje asortyment ceramiki stołowej (R)

omawia kolejne etapy otrzymywania wyrobów ceramicznych (D)

porównuje właściwości wyrobów z porcelany, porcelitu, fajansu i kamionki

(D)

omawia metody dekoracji wyrobów ceramicznych (R)

charakteryzuje podstawowe właściwości płytek ceramicznych (R)

1.    Charakterystyka wybranych wyrobów elektrotechnicznych: przewody i kable

2.    Sprzęt oświetleniowy

3.    Urządzenia elektryczne grzejne oraz oznaczenia wyrobów elektrotechnicznych

3

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

charakteryzuje przewody elektryczne

i kable (K)

klasyfikuje sprzęt oświetleniowy (K)

charakteryzuje świetlówki i żarówki

energooszczędne (K)

określa środki specjalne służące

bezpieczeństwu wyrobów elektrotechnicznych (P)

dokonuje podziału urządzeń elektrycznych grzejnych zgodnie z przeznaczeniem (P)

charakteryzuje podstawowe urządzenia grzejne (K)

określa warunki przechowywania (K)

podaje różnice między przewodem a kablem (R)

określa podstawowe parametry elektryczne żarówek (D)

analizuje oznaczenia na opakowaniu wyrobów elektrotechnicznych (D)

wymienia różnice pomiędzy rodzajami żarówek (D)

określa asortyment urządzeń grzejnych znajdujących się w jego domu (R)

zapoznaje się z treścią norm dotyczącą urządzeń grzejnych (D)

1.    Sprzęt do prania

2.    Sprzęt elektryczny do sprzątania

3.    Sprzęt elektryczny do mechanicznych domowych prac kuchennych

4.    Chłodziarki i zamrażarki domowe

4

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

dokonuje podziału zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego (P)

wymienia sprzęt do prania w warunkach domowych (K)

omawia podstawowe funkcje sprzętu do prania (P)

charakteryzuje odkurzacze (P)

wymienia podstawowe części odkurzacza (P)

dokonuje podziału sprzętu elektrycznego do sprzątania (K)

wymienia sprzęt elektryczny do mechanicznych domowych prac kuchennych (K)

charakteryzuje miksery i roboty

kuchenne (P)

charakteryzuje funkcje urządzeń

chłodniczych (K)

dokonuje podziału urządzeń

chłodniczych (P)

określa warunki przechowywania (K)

wymienia podstawowe urządzenia elektryczne stosowane jako zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego (R)

charakteryzuje podstawowe cechy użytkowe pralki (R)

zapoznaje się z wymaganiami ogólnymi dla odkurzaczy na podstawie

normy PN-83/E-08200/0l (D)

wskazuje różnice między mikserem a robotem kuchennym (R)

określa, jak powinien być oznakowany sprzęt gospodarstwa domowego (R)

1.    Podział sprzętu elektronicznego

2.    Charakterystyka wybranego sprzętu elektronicznego

2

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

charakteryzuje sprzęt elektroniczny (P)

analizuje sygnały analogowe i cyfrowe (K)

dokonuje podziału sprzętu i urządzeń elektronicznych (P)

charakteryzuje wybrany sprzęt elektroniczny (P)

określa warunki przechowywania (K)

wskazuje różnice między sygnałem analogowym a sygnałem cyfrowym (R)

charakteryzuje sprzęt telewizyjny (R), pomiarowy (R), telekomunikacyjny

(R)

1.    Wymagania dotyczące zabawek

2.    Informacje, instrukcje, ostrzeżenia

2

PKZ(A.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;

definiuje pojęcie zabawki (K)

dokonuje podziału zabawek

według PKWiU (P)

charakteryzuje wybraną zabawkę (P)

omawia oznaczenia znajdujące się na opakowaniu wybranej zabawki (P)

wymienia materiały, z jakich wykonane są zabawki (P)

określa warunki przechowywania (K)

omawia wymagania związane z zabawkami (R)

określa, jak powinna być oznakowana zabawka (R)

wskazuje różnice między wybranymi grami komputerowymi (D)

analizuje oznaczenia podane na opakowaniu zabawki ze względu na

informacje, ostrzeżenia i instrukcje (D)

1.    Rodzaje sprzętu sportowego według PKWiU

2.    Charakterystyka wybranego sprzętu

4

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdro-wia i życia człowieka oraz mienia i śro-dowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

klasyfikuje sprzęt sportowy (P)

charakteryzuje wybrany sprzęt sportowy (P)

określa warunki przechowywania (K)

wskazuje różnice między wybranymi elementami sprzętu sportowego (D)

analizuje oznaczenia na opakowaniu sprzętu sportowego (D)

1.     Podsumowanie zakresu przerobionego materiału

5

KPS(3)przewiduje skutki podejmowanych działań;

definiuje pojęcie i jest odpowiedzialny za powierzone zadania w pracy sprzedawcy (P)

dokonuje analizy działań podejmowanych niezgodnie z zasadami (P)

 

Wymagania na oceny szkolne:

     dopuszczająca – (K) konieczne

     dostateczna – (P) podstawowe

     dobra – (R) rozszerzające

     bardzo dobra – (D) dopełniające

     celująca – (W) wykraczające

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCEN

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

    samodzielnie rozwija zainteresowania przedmiotem,

    osiąga wyróżniające wyniki w olimpiadach oraz konkursach na szczeblu wojewódzkim i centralnym,

    potraf i zastosować wiadomości w rozwiązywaniu nietypowych zagadnień związanych z nowym tematem lekcji,

    potraf i samodzielnie analizować, interpretować i wyciągać prawidłowe wnioski, pracując w oparciu o źródła literaturowe i środki dydaktyczne (tabele przedmiotowe, normy, opakowania, „metki” i etykiety z produktów,

    instrukcje obsługi towarów, karty gwarancyjne),

    umie rozwiązywać skomplikowane zadania rachunkowe,

    jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

    w pełnym zakresie opanował wiadomości oraz umiejętności programowe i potraf i to samodzielnie wykazać, korzystając z rożnych źródeł wiedzy,

    zna podstawowe pojęcia, definicje, zagadnienia tematyczne i wielkości przeliczeniowe,

    wykazuje duże zaangażowanie na lekcji,

    potraf i zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania bieżących zagadnień tematycznych, rachunkowych
i problemowych,

    potraf i analizować, interpretować i wnioskować w oparciu o źródła literaturowe i środki dydaktyczne,

    sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, dokonuje podziału artykułów żywnościowych i nieżywnościowych na grupy, poprawnie je charakteryzuje

    oraz podaje pełen asortyment poszczególnych grup artykułów handlowych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

    opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

    poprawnie stosuje przyswojone wiadomości,

    rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i kalkulacyjne,

    zna podstawowe pojęcia, definicje i wielkości przeliczeniowe,

    wykazuje zaangażowanie na lekcji,

    potraf i analizować i interpretować informacje, pracując w oparciu o źródła

    literaturowe i środki dydaktyczne,

    dokonuje podziału artykułów żywnościowych i nieżywnościowych na grupy,

    charakteryzuje je oraz podaje asortyment poszczególnych grup artykułów  handlowych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

    opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone

    programem nauczania,

    rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne i kalkulacyjne niewielkim stopniu trudności,

    zna podstawowe pojęcia, definicje i wielkości przeliczeniowe,

    jest aktywny na lekcji,

    charakteryzuje wybrane grupy artykułów żywnościowych i nieżywnościowych oraz wymienia ich asortyment,

    potraf i odczytać i zinterpretować zagadnienia tematyczne, pracując w oparciu o źródła literaturowe i środki dydaktyczne.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

    ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych minimum programowym, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z zakresu organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy,

    zna proste pojęcia i podstawowe definicje,

    potraf i z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania tematyczne i kalkulacyjne,

    potraf i odczytać i wyszukać proste dane, pracując w oparciu o źródła literaturowe i środki dydaktyczne,

    wymienia typowy asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowych

    oraz potraf i go krotko omówić.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

    nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,

    nie zna prostych pojęć i podstawowych definicji,

    nie potraf i nawet z pomocą nauczyciela wykonać prostych zadań tematycznych i obliczeniowych o niewielkim stopniu trudności,

    nie potraf i korzystać ze źródeł literaturowych i Śródków dydaktycznych,

    nie umie podać typowego asortymentu artykułów żywnościowych i nieżywnościowych ani krotko go scharakteryzować.

 

PLAN WYNIKOWY

 

Przedmiot:         Towaroznawstwo

Nr programu:     522[01] /ZSZ, SP/ MEN / 2007.02.08

Klasa:                II a ZSZ

Rok szkolny:      2012/2013

 

 

Nu-mer lekcji

Liczba godzin na  jednostkę

Temat/zakres tematyczny (tematy rozdziałów)

Wymagania edukacyjne

oceny

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

 

II. Artykuły żywnościowe – 32 godziny 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

 

14

 

15

 

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

20

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

24

 

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

32

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

Ogólne wiadomości
z zakresu towaroznawstwa. Zapoznanie uczniów z programem nauczania
i przedmiotowym systemem  oceniania

 

Mleko – skład chemiczny i wartość odżywcza

 

 

Mleko spożywcze – produkcja, charakterystyka towaroznawcza

 

 

Przetwory mleczne – klasyfikacja, charakterystyka

 

 

Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa zwierząt rzeźnych

 

Podział tusz na części zasadnicze

 

 

Wędliny – podział, charakterystyka

 

Rodzaje i charakterystyka drobiu bitego

 

 

Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa drobiowego

 

Klasyfikacja i charakterystyka przetworów drobiowych

 

Budowa, skład chemiczny i wartość odżywcza jaj

 

Powtórzenie wiadomości z zakresu przerobionego materiału

Sprawdzian wiadomości z zakresu mleka, mięsa drobiu i jaj

 

Gatunki ryb występujące w handlu

Skład chemiczny i wartości odżywcza mięsa ryb

 

Przetwory rybne – charakterystyka

 

Asortyment uzupełniający – owoce morza

 

Masło i inne tłuszcze zwierzęce

 

Podział i zastosowanie tłuszczów roślinnych

 

 

Charakterystyka tłuszczów roślinnych

 

Tłuszcze do smarowania pieczywa

 

 

Używki – definicja, wpływ na organizm człowieka

 

Herbata – pochodzenia, gatunki handlowe

 

Kawa – gatunki handlowe, produkcja ekstraktów kawowych

 

Tytoń i wyroby tytoniowe

 

Przyprawy roślinne

 

 

Ogólna charakterystyka napojów alkoholowych

 

Produkty przemysłu fermentacyjnego – spirytus i wódki

 

Produkty przemysłu fermentacyjnego – piwo i wino

 

Napoje bezalkoholowe i wody mineralne

 

 

Powtórzenie wiadomości z zakresu przerobionego materiału

 

Sprawdzian wiadomości z zakresu ryb, tłuszczy roślinnych, używek
i przypraw oraz napojów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-    wymieni główne składniki odżywcze w mleku

 

-    wymieni gatunki mleka spożywczego dostępne na rynku

 

 

-    przedstawi podział przetworów mlecznych, do każdej z grup podaj 1 przykład

 

-    wymieni główne składniki odżywcze mięsa

 

-    potrafi wskazać na schemacie elementy tuszy wieprzowej

 

 

 

 

-    wymieni główne gatunki ptactwa przeznaczonego do spożycia

 

-    wymieni główne składniki odżywcze mięsa drobiowego

 

-    wymienia sortymenty mięsa drobiowego

 

 

-    przedstawi budowę jaja

 

 

 

 

 

 

 

 

-     wymieni główne gatunki ryb występujące w handlu

-    wymieni główne składniki odżywcze mięsa ryb

 

-    wymieni główne przetwory z ryb

 

-    wie co to jest kawior

 

 

-    definiuje tłuszcze

 

 

-    klasyfikuje tłuszcze

 

 

 

 

 

 

-    wymienia tłuszcze do smarowania pieczywa

 

 

-    definiuje używki

 

 

 

-        zna podstawowe gatunki handlowe herbaty

 

-    zna podstawowe gatunki kawy

 

 

-    definiuje tytoń

 

 

-    definiuje przyprawy roślinne

 

-    definiuje napoje alkoholowe

 

-    definiuje wódki i spirytus

 

 

-    definiuje piwo i wino

 

 

 

-    definiuje napoje bezalkoholowe i wody mineralne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-    wymieni składniki odżywcze w mleku

 

 

-    wymieni operacje technologiczne produkcji mleka spożywczego

 

-    wyjaśni pojęcia: homogenizacja, normalizacja tłuszczu, pasteryzacja

 

-    zna średni skład chemiczny mięsa zwierząt rzeźnych

 

-    zna części zasadnicze tuszy wieprzowej

 

 

-    klasyfikuje wędliny

 

 

-    zna gatunki ptactwa przeznaczonego do spożycia

 

-    zna średni skład chemiczny mięsa drobiowego

 

-    przedstawia główne przetwory drobiowe

 

 

-    wymieni główne składniki odżywcze jaj

 

 

 

 

 

 

 

 

-    przedstawi podział ryb

-    określi średni skład chemiczny mięsa ryb

 

 

 

 

 

-    charakteryzuje kawior

 

-    charakteryzuje różne tłuszcze

 

-    klasyfikuje tłuszcze

 

 

 

-   charakteryzuje podstawowe tłuszcze roślinne

 

-    charakteryzuje tłuszcze do smarowania pieczywa

 

-    klasyfikuje używki

 

 

 

-        zna różne gatunki handlowe herbaty

 

-    zna różne gatunki kawy

 

 

-    zna gatunki handlowe tytoniu

 

-    klasyfikuje przyprawy roślinne

 

 

 

 

-    klasyfikuje wódki

 

 

 

-    klasyfikuje piwo i wino

 

 

-    klasyfikuje napoje bezalkoholowe i wody mineralne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-    zna średni skład chemiczny mleka 3,4% tłuszczu

 

-    charakteryzuje wartości odżywczą mleka

 

 

 

-    przedstawi charakterystykę 2 produktów
z każdej grupy przetworów mlecznych

 

-    omówi wartość odżywczą mięsa zwierząt rzeźnych

 

-   potrafi wskazać na schemacie części zasadnicze tuszy wołowej

 

-   charakteryzuje wędliny (wędzonki, kiełbasy)

 

-    przedstawi podział drobiu 

 

 

-    charakteryzuje wartość odżywczą mięsa drobiowego

 

-    charakteryzuje przetwory drobiowe

 

 

-    określi wartości odżywczą jaj

 

 

 

 

 

 

 

 

-    rozróżnia podstawowe gatunki ryb

-    charakteryzuje wartości odżywcze mięsa ryb

 

-    charakteryzuje przetwory rybne

 

-    charakteryzuje owoce morza

 

 

 

 

-    zna rodzaje i zastosowanie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

 

-    charakteryzuje tłuszcze roślinne

 

 

 

 

 

-    zna wpływ używki na organizm człowieka

 

 

-    określa cechy sensoryczne herbat

 

- porównuje właściwości sensoryczne wybranych gatunków kaw

 

-    zna szkodliwe działanie tytoniu na organizm człowieka

-    charakteryzuje wybrane przyprawy roślinne

 

-    charakteryzuje właściwości spirytusu

 

-    charakteryzuje poszczególne gatunki
wódki i spirytus

 

-                     charakteryzuje podstawowe gatunki i rodzaje piwa

 

-      charakteryzuje skład surowcowy napojów bezalkoholowych i wód mineralnych

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-    zna średni skład chemiczny mleka 2,0% i 3,4% tłuszczu

 

-    charakteryzuje operacje technologiczne występujące w procesie produkcji mleka spożywczego

 

-    przedstawi charakterystykę kilku produktów z każdej grupy przetworów mlecznych

 

 

 

 

 

-    zna części tuszy wołowej i wieprzowej

 

 

 

 

-    przedstawi podział ptactwa dzikiego

 

 

-    porównuje wartości odżywczą mięsa zwierząt rzeźnych i drobiowego

 

-    oceni sensorycznie wybrane wędliny drobiowe

 

-    oceni świeżość jaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    ocenia świeżość ryb

 

 

 

-    określa wartość odżywczą przetworów z ryb

 

 

 

 

 

 

 

-    porównuje wartości odżywcze tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

 

 

 

 

-    określi różnice między wartością odżywczą masła i margaryny

 

-    określa wpływ używki na organizm człowieka w różnym wieku

 

 

 

 

-        porównuje właściwości sensoryczne naparów wybranych gatunków kaw

 

-    omawia szkodliwe działanie tytoniu na organizm człowieka

-    identyfikuje wybrane przyprawy D

 

 

 

 

-    charakteryzuje wykorzystanie spirytusu

 

 

-    charakteryzuje wybrane wina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-    zna średni skład chemiczny mleka o różnej ilości tłuszczu

 

 

 

 

 

 

- dokona analizy produktów
przetworów mlecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- analizuje wartość odżywczą mięsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- analizuje różne typy używek

 

III. Artykuły nieżywnościowe    40 godzin

33

 

 

 

 

34

 

1

 

 

 

 

1

 

Klasyfikacja artykułów nieżywnościowych

 

 

 

Klasyfikacja wyrobów ceramicznych

 

-    klasyfikuje towary nieżywnościowe wg gałęzi przemysłu

 

 

-    klasyfikuje wyroby ceramiczne

-    charakteryzuje artykuły nieżywnościowe wg gałęzi, z których pochodzą

 

-    klasyfikuje wyroby ceramiczne wg różnych kryteriów

-    dokona podziału na rodzaje i odmiany

 

 

 

-    charakteryzuje asortyment ceramiki stołowej 

-    zaprezentuje i scharakteryzuje różne artykuły nieżywnościowe

 

 

 


35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

41

 

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

52

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

55

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

58

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

62

 

 

 

63

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

69

 

 

 

70

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Surowce i proces technologiczny wyrobów ceramicznych

 

 

Charakterystyka wyrobów ceramicznych

 

 

 

Ceramika stołowa

 

 

 

Ceramika budowlana

 

 

 

 

 

Szkło i wyroby ze szkła – wiadomości ogólne

 

 

 

Rodzaje szkła

 

 

Szkło budowlane i techniczne

 

 

Charakterystyka szkła gospodarczego

 

Charakterystyka wybranych wyrobów elektrotechnicznych – przewody i kable

Sprzęt instalacyjny

 

 

 

Sprzęt oświetleniowy

 

 

 

Urządzenia elektryczne grzejne

 

 

 

Oznaczenia wyrobów elektrotechnicznych

 

 

 

Klasyfikacja sprzętu gospodarstwa domowego

 

 

 

 

 

Sprzęt do prania

 

 

 

Sprzęt elektryczny do sprzątania

 

 

 

Sprzęt elektryczny do mechanicznych domowych prac kuchennych

 

Chłodziarki i zamrażarki domowe

 

 

Ogólne wiadomości o papierze

 

 

 

Surowce papiernicze

 

 

 

Klasyfikacja wyrobów papierniczych

 

 

Charakterystyka ważniejszych wyrobów papierniczych

 

 

 

 

 

Surowce włókiennicze i ich klasyfikacja

 

 

Przędza – nitki z włókien odcinkowych

 

 

Wyroby włókiennicze – tkaniny

 

 

 

 

 

 

 

Płaskie wyroby włókiennicze – dzianiny

 

 

 

 

 

Wyroby odzieżowe

 

 

 

Oznaczenie wyrobów konfekcyjnych

 

 

Skóry naturalne i ich właściwości

 

Charakterystyka towaroznawcza obuwia

 

 

 

Galanteria i odzież skórzana

 

 

Środki powierzchniowo czynne i ich działanie do prania i mycia

 

 

Otrzymywanie i zakres produkcji mydła

 

 

 

 

 

Syntetyczne środki piorące

 

 

Inne produkty do prania i mycia

 

 

Utrwalenie wiadomości z zakresu klasy II – sprawdzian   

 

-    wymieni surowce do produkcji wyrobów ceramicznych

 

 

 

 

 

 

 

-    charakteryzuje ceramikę stołową

 

 

-    klasyfikuje wyroby ceramiki budowlanej

 

 

 

 

-    wymieni podstawowe właściwości
szkła

 

 

 

 

 

-    podaje cechy szkła budowlanego i technicznego

 

-    klasyfikuje szkło gospodarcze

 

-    charakteryzuje przewody elektryczne i kable

 

-    klasyfikuje sprzęt instalacyjny

 

 

-    klasyfikuje sprzęt oświetleniowy

 

 

-    charakteryzuje podstawowe urządzenia grzejne  

 

 

- wyjaśnia na czym polega odbiór jakościowy wyrobów elektrotechnicznych w sklepie

 

-    dokona podziału zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego wg SWW

 

 

 

-    wymieni sprzęt do prania w warunkach domowych

 

-    dokona podziału sprzętu elektrycznego do sprzątania

 

 

-    wymieni sprzęt elektryczny do mechanicznych domowych prac kuchennych

-    charakteryzuje funkcje urządzeń chłodniczych

 

-    definiuje:

·  wytwory papiernicze

·  przetwory papiernicze

 

-    wymieni surowce do produkcji papieru

 

 

-    przedstawia zasady klasyfikacji wytworów papierniczych

 

-    charakteryzuje ważniejsze wyroby papiernicze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    definiuje przędzę

 

 

 

-    definiuje tkaniny

 

 

 

 

 

 

 

 

-    definiuje dzianiny

-    charakteryzuje dzianiny rządkowe i kolumienkowe

 

 

 

-    wymienia i charakteryzuje etapy produkcji odzieży

 

-    rozróżnia typy figur osób dorosłych

 

 

-    wymienia skład chemiczny skóry surowej

 

-    wymienia części składowe obuwia

-    wymienia rodzaje nr obuwia

 

-    charakteryzuje wyroby kaletnicze

 

 

-    definiuje środki piorące

 

 

 

-    klasyfikuje środki piorące - definiuje mydło

-    wymienia surowce służące produkcji mydła

 

-    definiuje syntetyczne środki piorące

 

 

-    wymienia pomocnicze środki do prania

 

 

 

 

 

 

 

 

-    omówi właściwości wyrobów ceramicznych

 

 

 

 

 

 

-    wyjaśni co rozumie przez pojęcie właściwości techniczne wyrobów ceramicznych i wartość użytkowa

 

-    wymieni podstawowe składniki szkła

 

 

 

-    podaje kryteria klasyfikacji szkła

 

-    podaje cechy szkła technicznego

 

 

-    określa cechy szkła gospodarczego

 

 

 

 

-    charakteryzuje podstawowy sprzęt instalacyjny

 

-    charakteryzuje świetlówki i żarówki energooszczędne

 

-    dokonuje podziału urządzeń elektrycznych grzejnych zgodnie z SWW

 

-    określa środki specjalne służące bezpieczeństwu wyrobów elektrotechnicznych

 

-    dokona podziału zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego wg SWW

 

 

 

-    omówi podstawowe funkcje sprzętu do prania

 

-    charakteryzuje odkurzacze

-    wymieni podstawowe części odkurzacza

 

-    scharakteryzuje miksery i roboty kuchenne

 

-    dokona podziału urządzeń chłodniczych

 

-    charakteryzuje wytwory papiernicze i przetwory papiernicze

 

-    charakteryzuje surowce do produkcji papieru

 

-    wymienia najważniejsze właściwości papieru

 

-    charakteryzuje wyroby papiernicze

 

 

 

 

 

 

-    klasyfikuje surowce włókiennicze

 

 

-    wymienia etapy wytwarzania przędzy

 

 

-    charakteryzuje sploty zasadnicze i po-chodne

-    wymienia podstawowe typy tkanin

 

 

 

 

-    dzieli dzianiny produkowane w przemy-śle dziewiarskim w zależności od surowca z którego zostały wykonane

 

-    wymienia właściwości materiałów odzieżowych

 

-    wymienia rodzaje oznaczeń na wyrobach odzieżowych

 

-    omawia budowę skóry naturalnej

 

-    zna proces technologiczny obuwia

-    wymienia typy obuwia

 

-    wymienia grupy wyrobów kaletniczych

 

 

-    definiuje działanie środków piorących

 

 

 

-    podaje zasady klasyfikacji mydeł jako produktów rynkowych

 

 

 

-    klasyfikuje syntetyczne środki piorące

 

 

 

 

 

 

-    omówi etapy otrzymywania wyrobów ceramicznych

 

 

-    porówna właściwości wybranych wyrobów ceramicznych

 

 

-    omówi metody dekoracji wyrobów ceramicznych

 

-    charakteryzuje podstawowe właściwości płytek ceramicznych

 

 

 

-    charakteryzuje poszczególne etapy procesu technologicznego szkła

 

-    charakteryzuje szkło wg różnych kryteriów

 

-    klasyfikuje szkło budowlane

 

 

-    prezentuje sortyment szkła gospodarczego

 

-    podaje różnice między przewodem a kablem

 

-    ustala wartości znamionowe z dowolnych bezpieczników

 

-    określa podstawowe parametry elektryczne żarówek

 

-    określa asortyment urządzeń grzejnych znajdujących się w jego domu

 

-    analizuje oznaczenia na opakowaniu wyrobów elektrotechnicznych

 

-    wymieni podstawowe urządzenia elektryczne stosowane jako zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego

 

-    charakteryzuje podstawowe cechy użytkowe pralki

 

-    zapozna się z wymaganiami ogólnymi dla odkurzaczy na podst. normy PN-83/E-08200/0l

 

-    wskaże różnice między mikserem a robotem kuchennym

 

-    zna oznakowanie sprzętu gospodarstwa domowego

 

-    charakteryzuje proces technologiczny otrzymywania papieru

 

 

-    zna główne etapy procesu technologicznego otrzymywania papieru

 

-    charakteryzuje najważniejsze właściwości papieru

 

-    wyjaśnia czym różni się zeszyt szkolny od brulionu szkolnego

-    wśród wyrobów papier odszukuje, te które wykonane są z makulatury

 

-    charakteryzuje podstawowe grupy włókiennicze

 

-        charakteryzuje przędzenie bezwrzecionowe

 

 

-    charakteryzuje podstawowe typy tkanin

 

 

 

 

 

 

 

-    określa czym różni się dzianina rządkowa od kolumienkowej

 

 

 

-    charakteryzuje właściwości materiałów odzieżowych

 

-    zna oznaczenia na wybranych wyrobach odzieżowych

 

-    wymienia fazy wyprawiania skór

 

-    interpretuje oznaczenia na obuwiu na podstawie etykiet

 

 

-    charakteryzuje galanterię i odzież skórzaną

 

-    wyjaśnia na czym polega niekorzystny wpływ twardej wody na proces prania

 

-    charakteryzuje poszczególne kategorie mydeł

 

 

 

 

-    wymienia wady i zalety syntetycznych środków piorących

 

-    charakteryzuje pomocnicze środki do prania

 

-    charakteryzuje kolejne etapy otrzymywania wyrobów ceramicznych

 

-    porówna właściwości wyrobów z porcelany, porcelitu, fajansu i kamionki

 

 

 

 

 

-    charakteryzuje właściwości dowolnych płytek ceramicznych

 

 

 

-    określi rolę jaką pełni stłuczka szklana w procesie technologicznym

 

 

 

 

-    określa właściwości szkła bezpiecznego

 

 

-    dobiera sortyment szkła gospodarczego

 

 

 

 

 

 

 

 

-    dokonuje oceny sensorycznej latarek i żarówek

 

-    zapoznaje się z treścią norm dotyczącą urządzeń grzejnych

 

 

-    dokonuje oceny oznaczeń wyrobów elektrotechnicznych

 

 

-    charakteryzuje urządzenia elektryczne stosowane jako zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego

 

-    charakteryzuje cechy użytkowe dowolnego sprzętu do prania

 

-    zna wymagania ogólne dla odkurzaczy na podstawie normy PN-83/E-08200/0l

 

-    charakteryzuje dowolny mechaniczny sprzęt elektryczny stosowany w dmu

 

 

 

 

-    wyjaśni czym różni się wytwór papierniczy od przetworu papierniczego

 

-    charakteryzuje proces technologiczny otrzymywania papieru

 

-    wyjaśnia różnicę między bibułą a bibułką, tekturą a kartonem

 

-    dokonuje oceny wyrobów papierniczych i ich przydatności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    charakteryzuje procesy wykańczania przędzy

 

-    charakteryzuje różnice między typami tkanin

-    określa różnice między tkaninami bawełnianymi i bawełniano podobnymi oraz tkaninami wełnianymi i wełnopodobnymi

 

-    zna podstawowe typy dzianin  rządkowych i kolumienkowych

 

 

 

 

-    umie rozróżnić właściwości materiałów odzieżowych

 

-    omawia oznaczenia na wybranych wyrobach odzieżowych

 

-    charakteryzuje fazy wyprawiania skór

 

-    podaje numerację wybranego obuwia wg oznaczeń angielskich i francuskich

 

-    zna różnice między galanterię i odzieżą skórzaną

 

-    charakteryzuje niekorzystny wpływ twardej wody na proces prania

 

-    zna wpływ budowy cząsteczki mydła na jego zdolność do usuwania brudu

 

 

 

-    charakteryzuje wady i zalety syntetycznych środków piorących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zna zalety i wady wyrobów ceramiki budowlanej, dokonuje analizy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  dokonuje analizy dowolnych wyrobów elektrotechnicznych i instalacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    analizuje dowolne wyroby papiernicze, zna cechy i zastosowanie

 

 

 

 

 

 

 

-    umie dokonać analizy nitek i przędz

 

-    zna nazwy i umie scharakteryzować wskazane typy tkanin

 

 

 

 

-    zna nazwy i umie scharakteryzować wskazane typy dzianin

 

 

Liczba przyjętych form sprawdzania wiedzy:

 

-    prace pisemne – 3

-    sprawdziany – 7

-    kartkówki lub wypowiedzi ustne – co dwa tygodnie jeżeli nie ma innych form sprawdzania wiedzy