Kontakt z szkołą
KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W DREZDENKU

NA LATA 2010-2014

 
 
 Spis treści
 
I. Proces tworzenia koncepcji pracy szkoły.
 
1.1 Podstawa prawna.
1.2 Dokumentacja szkolna.
1.3 Sposób utworzenia koncepcji pracy szkoły.
1.4 Formy zapoznanie z koncepcją.
 
 
II. Wizja i misja szkoły.
2.1  Wizja szkoły
2.2  Misja szkoły
 
 
III. Model absolwenta.
 
 
IV. Analiza SWOT stanu szkoły
4.1  Mocne strony szkoły.
4.2  Słabe strony szkoły.
4.3  Szanse szkoły.
4.4  Zagrożenia.
 
 
V. Cele główne szkoły.
 
VI. Zadania szkoły.
 
VII. Cele, zadania, spodziewane efekty w strategicznych obszarach pracy.
7.1 Organizacja i przebieg kształcenia.
7.2 Opieka i wychowanie.
7.3 Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym.
7.4 Baza i wyposażenie szkoły.
 
VIII. Monitorowanie realizacji celów.
 
  I.   Proces tworzenia koncepcji pracy szkoły.
 
            Podstawa prawna.
·     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
·     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),
·     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324), 
·     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 
            Dokumentacja szkolna.
·     Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku,
·     Szkolny Program Wychowawczy,
·     wnioski Zespołów Przedmiotowych,
·     wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły,
·     uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców,
·     wnioski z analizy ankiet przeprowadzonych w śród nauczycieli, rodziców i uczniów,
·     wyniki ewaluacji wewnętrznej.
 
            Sposób utworzenia koncepcji pracy szkoły.
·     powołanie na Radzie Pedagogicznej  „Zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji pracy szkoły”,
·     przedstawienie projektu Koncepcji pracy szkoły na Radzie Pedagogicznej,
·     przedstawienie projektu Koncepcji pracy szkoły na zebraniach z rodzicami,
·     analiza projektu Koncepcji pracy z Samorządem Szkolnym,
·     analiza projektu Koncepcji pracy szkoły na zebraniu z Radą Rodziców,
·     przedstawienie Koncepcji pracy szkoły na zebraniach z rodzicami w dniu.
·     przyjęcie uchwałą Rady Pedagogicznej Koncepcji pracy szkoły.
 
            Formy zapoznanie z koncepcją.
·     strona internetowa szkoły,
·     tablica ogłoszeń (hol szkoły i pokój nauczycielski),
·     rodzice – podczas wywiadówek,
·     uczniowie – na godzinach wychowawczych,
·     samorząd szkolny – w trakcie zebrań,
·     Rada rodziców – w trakcie zebrań,
·     nauczyciele – podczas rady pedagogicznej.

 
                 II.    Wizja i misja szkoły.
2.1 Wizja szkoły.
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę. Naszym celem jest kształtowanie dojrzałej postawy życiowej wśród uczniów, aby przygotować ich do podjęcia nauki na wyższym szczeblu lub podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Dążymy do tego, by nasi uczniowie byli przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych i społecznych.
 
Działalność naszej szkoły opiera się na współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Priorytetem jest dla nas wspólne podejmowanie decyzji, indywidualizacja procesu edukacji, podnoszenie jakości kształcenia oraz dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
 
2.2  Misja szkoły.
 
1. We wszystkich działaniach:
·     kierujemy się poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
·     wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej,
·     dbamy o tradycje oraz ceremoniał szkolny,
·     uwzględniamy przede wszystkim dobro podopiecznych i ich dalszy los, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów,
·     przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz pełnienia ważnych ról społecznych,
·     współpracujemy z rodzicami - najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju,
·     diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” szkoły.
 
2. Nasza szkoła preferuje takie wartości jak
·   wychowanie w duchu patriotycznym poprzez wdrażanie zachowań służących kultywowaniu polskich tradycji i poszanowania symboli narodowych,
·   mądrość, asertywność, tolerancja i życzliwość,
·   uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska.
 
3. Zasadniczym celem szkoły jest podniesienie efektywności kształcenia.
 
4. Działalność naszej placówki oświatowej bazuje na współpracy: nauczycieli, uczniów i rodziców, a także instytucji i organizacji pozaszkolnych.
 
5. Szkoła przeciwstawia się agresji i przemocy.
 
6. Wdrażane są zadania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa młodzieży w budynku i na terenie szkoły.
 
7. Placówka nasza przeciwdziała wszelkim patologiom.
 
8. Szkoła wymaga właściwego, estetycznego i stosownego do okoliczności i miejsca stroju.

 
              III.   Model absolwenta.
Absolwent naszej szkoły to obywatel Europy XXI wieku, który:
·    w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
·    jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
·    posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,
·    wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
·    wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
·    jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
 
Absolwent ZSP w Drezdenku to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu.
 
Absolwent ZSP w Drezdenku to człowiek:
·    umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
·    twórczo myślący,
·    umiejący skutecznie się porozumiewać,
·    umiejący stale się uczyć i doskonalić,
·    umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować.
 
Absolwent ZSP w Drezdenku to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, dbający o środowisko naturalne, altruista.  Absolwent ZSP w Drezdenku to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 
 

 
              IV.   Analiza SWOT stanu szkoły
            Mocne strony szkoły
·    wysoka zdawalność matury,
·    duża ilość absolwentów dostaje się na studia i je kończy,
·    uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach,
·    udział uczniów w projektach umożliwiających zdobywanie dodatkowej wiedzy lub wyrównywanie szans edukacyjnych oraz w zdobywaniu dodatkowych kompetencji,
·    szkoła jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli,
·    wysoko wykwalifikowana kadra podejmująca dalszy samorozwój,
·    organizacja pracy szkoły jest dostosowana do oczekiwań i potrzeb rodziców i uczniów
·    oferta edukacyjna szkoły jest atrakcyjna i zróżnicowana,
·    w szkole realizowane są programy wychowawcze i profilaktyczne,
·    szkoła oferuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
·    szkoła prezentuje się w środowisku pozaszkolnym,
·    szkoła posiada zaplecze multimedialne i dostęp do Internetu,
·    szkoła zapewnia higieniczne warunki pracy,
·    szkoła jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazd),
·    szkoła posiada dobrą lokalizację,
·    teren wokół szkoły jest przyjazny dla społeczności szkoły i zachęca do relaksu.
 
            Słabe strony szkoły
·    uczniowie nie są wytrwali w korzystaniu z oferty zajęć pozalekcyjnych,
·    rodzice niewystarczająco angażują się w życie szkoły.
 
            Szanse szkoły
·    pozytywna opinia o szkole w środowisku lokalnym,
·    pozyskiwanie środków finansowych i uczestnictwo w programach unijnych,
·    dobra współpraca z organem prowadzącym,
·    dalszy rozwój szkoły.
 
            Zagrożenia
·    niż demograficzny,
·    inne szkoły ponadgimnazjalne w powiecie,
·    biurokracja, zbyt duże obarczanie nauczycieli „pracą papierkową”,
·    duże koszty utrzymania szkoły.
 
                 V.   Cele główne szkoły.
5.1 Głównymi celami szkoły są:
·     prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,
·     zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
·     dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia: intelektualny, emocjonalny, duchowy i fizyczny,
·     przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
·     realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej Zespołu oraz prawa młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
 
5.2 Celem kształcenia w szkole jest:
·     przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły,
·     zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
·     kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
·     przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
·     kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
·     przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz uczenia się przez całe życie.
 
              VI.   Zadania szkoły
Do zadań szkoły należy:
·     zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę,
·     zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb,
·     kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
·     realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania,
·     rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania,
·     organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,
·     organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
z zachowaniem zasad higieny psychicznej,
·     dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia,
·     wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły,
·     organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
·     wspomaganie wychowawczej roli rodziców,
·     umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
·     zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
·     sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania,
·     skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów,
·     przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe,
·     zapewnienie opieki przedmedycznej przez pielęgniarkę szkolną. Pielęgniarka zobowiązana jest do: zgłoszenia swojej nieobecności oraz konieczności wyjścia w danym dniu Dyrektorowi Szkoły;
·     zachowania tajemnicy danych osobowych (podpisuje oświadczenie),
·     upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
·     stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
·     przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych,
·     kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu,
·     rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
·     zorganizowanie dożywiania uczniów zgodnie z możliwościami szkoły,
·     współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole,
·     kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej,
·     kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji,
·     upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
·     zapobieganie wszelkiej dyskryminacji,
·     stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów,
·     prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów,
·     ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie,
·     egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
·     dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji,
·     dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy,
·     kształtowanie u uczniów postaw  przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.
 
VII.  Cele, zadania, spodziewane efekty w strategicznych obszarach pracy
7.1   Organizacja i przebieg kształcenia
 

Cel ogólny

Zadania szczegółowe

Przewidywane efekty

Stałe uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły.

Systematyczna analiza danych demograficznych dotyczących liczby uczniów gimnazjów.

Zwiększenie chętnych do kształcenia w szkole, spowodowane trafną ofertą kierunków kształcenia i dobrym wyposażeniem szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Analiza danych o bezrobociu uzyskanych z Urzędu Pracy.

Coroczne opracowywanie nowej oferty kierunków nauczania.

Opracowanie projektów pozwalających uzyskać środki finansowe na wyposażenie sal dydaktycznych.

Zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwój zainteresowań, wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych.

Zwiększenie wymagań edukacyjnych.

Analiza poziomu edukacyjnego uczniów poprzez przeprowadzenie testów diagnostycznych z przedmiotów maturalnych i wiodących na początku klasy pierwszej oraz diagnoza na końcu roku szkolnego w klasach I i II.

Zwiększenie efektywności procesu nauczania.

Podwyższenie wyników nauczania oraz wyników egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Monitorowanie częstotliwości oceniania z poszczególnych przedmiotów.

Zapewnienie uczniom klas I, II, III, IV zajęć wyrównawczych, a uczniom klas maturalnych dodatkowych zajęć przygotowujących do matury.

Przygotowanie interesującej, wszechstronnej oferty konkursów przedmiotowych w szkole.

Motywowanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych.

Stała analiza osiąganych przez uczniów wyników nauczania oraz wyników egzaminu maturalnego i zawodowego.

Analiza wyników uczniów od egzaminu gimnazjalnego do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesniu do każdego ucznia.

Podniesienie poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Wysoki stopień przygotowania kadry pedagogicznej zapewni efektywność procesu dydaktycznego.

 

Systematyczna i zgodna z wykazywanymi zapotrzebowaniami organizacja Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Gromadzenie i udostępnianie nauczycielom ofert edukacyjnych różnych form doskonalenia pozaszkolnego.

Właściwa organizacja opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami i nauczycielami odbywającymi staż.

Bieżąca analiza w zakresie braków i przewidywanego nadmiaru kadry pedagogicznej.

Zachęcanie nauczycieli do poszerzenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach.

Dostosowanie organizacji pracy szkoły do potrzeb nauczycieli podejmujących dodatkowe studia.

 

7.1 Opieka i wychowanie

Cel główny

Cele szczegółowe

Przewidywane efekty

Poprawa bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią.

Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożeń i zapoznanie z nimi uczniów i nauczycieli.

Osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa ucznia i szkoły.

Powołanie koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole.

Stała diagnoza i analiza problemów wychowawczych w celu stworzenia odpowiedniego programu profilaktycznego.

Stała współpraca szkoły z rodzicami w celu wczesnego wykrywania zagrożeń patologicznych wśród młodzieży.

Monitoring wewnątrz szkoły.

Kontrola wejść uczniów i osób z zewnątrz.

Udoskonalenie organizacji dyżurów nauczycieli na terenie szkoły.

Każdy nauczyciel, pracownik szkoły i uczeń posiada identyfikator.

Współpraca z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską  oraz Pogotowiem Ratunkowym w celu:
·         przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli,
·         prelekcji, spotkań, pokazów dla uczniów na tematy wynikające z analizy zagrożeń.

Uaktualnienie planu ewakuacyjnego szkoły, zorganizowanie szkoleń i ćwiczeń dla nauczycieli i uczniów na temat ewakuacji.

Realizacja programów profilaktycznych, zdrowotnych i udział w ogólnopolskich akcjach promujących zdrowie i bezpieczeństwo. 

Pedagogizacja rodziców.

Wspieranie w planowaniu kariery zawodowej i przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów.

Współpraca z Urzędem Pracy w celu przeprowadzenia szkoleń dla uczniów klas pierwszych i drugich z zakresu doradztwa zawodowego.

Przygotowanie uczniów do skutecznego wejścia na rynek pracy.

Diagnoza losów absolwentów szkoły w celu określenia celności doboru kierunków nauczania w szkole.

Współpraca z Urzędem Pracy w celu właściwego diagnozowania potrzeb rynku pracy.

Uwzględnienie w Programie Wychowawczym Szkoły i Planach Godzin Wychowawczych Klasy sposobów planowania kariery zawodowej.

Współpraca z instytucjami w celu zapoznania uczniów ze specyfiką pracy w różnych zawodach.

Kształtowanie osobowości ucznia, rozwijanie jego zainteresowań i zdolności poznawczych.

Organizacja kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych umożliwiających uczniowi wszechstronny rozwój intelektualny, osobowościowy, społeczny. Zajęcia te planowane są w taki sposób, aby objęły wszystkie aspekty rozwoju człowieka.
Zajęcia i koła o charakterze:
·    sportowo-rekreacyjnym np. sekcja piłki siatkowej,
·     zawodowym np. Klub Europejski,
·    kulturowym np. Szkolny Klub Wolontariusza, Gazeta Szkolna.
·    poznawczym np. koła przedmiotowe.

Wykształcenie u uczniów umiejętności:

samooceny oraz konfrontowania własnych dokonań z dokonaniami rówieśników,

komunikowania się z otoczeniem w różnych dziedzinach życia,

tworzenia własnego kodeksu etycznego,

formułowania sądów i opinii.

Wykształcenie postaw:

otwartości na poglądy innych,

samodzielności i zaradności życiowej,

szacunku dla innych członków społeczeństwa,

godności obywatelskiej i patriotycznej.

Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego w celu angażowania większej liczby uczniów w życie szkoły. Akcje, konkursy, projekty organizowane dla społeczności uczniowskiej w ramach pracy SU. Szczegóły w corocznym planie pracy SU.

Pomoc w zwalczaniu złych przyzwyczajeń oraz nieracjonalnego spędzania czasu wolnego.

Wspieranie działalności nauczycieli w organizacji różnorodnych akcji, konkursów, projektów mających na celu rozwój aktywności ucznia na terenie klasy, szkoły, środowiska. Akcje znajdują się w programie profilaktycznym i wychowawczym szkoły.

Udział uczniów i nauczycieli w obchodach świąt państwowych.

Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w celu przybliżenia uczniom historii; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Organizowanie wycieczek, biwaków turystyczno-krajoznawczych.

 

Przygotowanie przedsięwzięć kulturalnych w szkole. Szczegóły znajdują się w harmonogramie imprez.

Stworzenie warunków umożliwiających uczniom samoidentyfikację kulturową, narodową i regionalną.

 

Udział w konkursach międzyszkolnych i powiatowych.

Organizowanie wyjść do muzeów i miejsc pamięci narodowych.

Organizowanie wyjść do kina, wyjazdów do teatrów

Zapraszanie do szkoły gości, poetów, pisarzy itp.

Współpraca z lokalnym środowiskiem.

7.2  Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym

Cel główny

Zadania szczegółowe

Przewidywane efekty

Zwiększenie zainteresowania szkołą wśród absolwentów gimnazjów.

Przeprowadzenie badań na temat zainteresowania kandydatów ofertą edukacyjną naszej szkoły. Działania promujące szkołę w gimnazjach:
·      aktualizacja i uatrakcyjnianie szkolnej strony internetowej,
·      coroczna organizacja Dni Otwartych Szkoły,
·      spotkania Zespołu Rekrutacyjnego z uczniami gimnazjów,
·      przygotowanie wydawnictw reklamowych (plakaty, broszury, informatory, itp.),
·      współpraca z lokalnymi mediami (zamieszczanie artykułów o pracy i sukcesach szkoły w gazetach),
·      wyjazdy promocyjne do gimnazjów w rejonie naboru ( przygotowanie multimedialnej prezentacji szkoły dla gimnazjalistów, spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjów podczas wywiadówek),
·      organizowanie przedstawienia i zaproszenie uczniów zaprzyjaźnionych gimnazjów.

Wzrost zainteresowania szkołą wśród absolwentów gimnazjów.

Zwiększenie naboru uczniów do klas pierwszych.

Zainteresowanie środowiska lokalnego działaniami szkoły, integracja z pozaszkolną społecznością.

Udział szkoły w uroczystościach i akcjach lokalnych.

Pozyskanie sojuszników wspierających działalność szkoły.

Wykreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Współpraca z instytucjami:
·         Powiatową Stacją Krwiodawstwa,
·         Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
·         Sądem Rejonowym,
·         OPS Drezdenko,
·         PPP Drezdenko,
·         Dom Wspólnoty Barka,
·        Domem Małego Dziecka w Krzyżu Wlkp.,
·         Gminny Zespół Oświaty,
·         Policja.
Poznanie przez uczniów problemów i potrzeb środowiska lokalnego poprzez zaangażowanie w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Szczegóły znajdują się w Planie Pracy Klubu Wolontariusza.

7.3  Baza i wyposażenie szkoły.

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Przewidywane efekty

Modernizacja istniejącej bazy dydaktyczno - wychowawczej

Organizacja pracowni informatycznych.

Poprawa jakości kształcenia.

Wzrost czytelnictwa wśród uczniów.

Zwiększenie stanu bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

Większy udział młodzieży w zajęciach dodatkowych.

Organizacja pracowni sprzedawców.

Organizacja zaplecza multimedialnego i dostępu do Internetu.

Systematyczna modernizacja sal lekcyjnych mająca na celu przygotowywanie pracowni przedmiotowych.

Systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.

Modernizacja monitoringu w szkole.

Doposażenie sali gimnastycznej, zakup sprzętu sportowego w zależności od potrzeb.

Modernizacja radiowęzła szkolnego.

   

     VIII.  Monitorowanie realizacji celów
Monitorowanie realizacji celów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku będzie procesem stałym , pozwalającym stwierdzić, czy zostały zrealizowane poszczególne zadania i osiągnięte zamierzone cele.
Do monitorowania wykorzystywane będą następujące techniki i narzędzia:
Techniki:
 
·     badanie wyników nauczania i wychowania,
·     hospitacje diagnozujące, kontrolno - oceniające, doradczo- doskonalące,
·     wywiady,
·     ankietowanie,
·     obserwacje,
·     rozmowy informacyjno-wyjaśniające,
·     analiza prac uczniowskich,
·     analiza dokumentacji szkolnej,
·     samoocena nauczyciela,
·     analiza na wejście,
·     analiza wyników egzaminów próbnych (maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
·     analiza wyników egzaminów zewnętrznych,
·     inne, stosowane wg pojawiających się potrzeb.
2. Narzędzia:
·     testy, sprawdziany, wypracowania, kartkówki,
·     karty hospitacji,
·     notatki informacyjne,
·     sprawozdania,
·     arkusze obserwacji, przeglądu, zbiorcze,
·     ankiety,
·     tabele,
·     arkusze egzaminów próbnych,
·     listy pytań,
·     spontaniczne wypowiedzi uczniów.