foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
-   Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
-   Konwencja o Prawach Dziecka
-   Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  wraz z późniejszymi zmianami
-   Rozporządzenie MEN i S  z dnia 23 grudnia 2008 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
-   Rozporządzenie MEN i S z dnia 31stycznia 2002r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
-   Rozporządzenie MEN i S z dnia 19.07.2002r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
-   Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
-   Wytyczne priorytety Ministra Edukacji Narodowej
-   Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
-   Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-   Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
-   Krajowy Program  Zapobiegania Zakażeniom HIV
-   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
-   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 
ZAKRES PROFILAKTYKI
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych podejmują działania mające na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta profilaktyka obejmuje zarówno eliminowanie bądź zmniejszanie czynników ryzyka jak również wzmacnianie czynników chroniących. Ponadto, polega ona na promowaniu zdrowego stylu życia, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z problemami, które młodzież napotyka w życiu oraz wspomaganiu ich przy dokonywaniu właściwych wyborów. Realizatorami programu są wszyscy wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny oraz zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji wspomagających.

Czytaj więcej...