foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

Rok szkolny 2015/2016

 

„...w wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się

człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

 aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej

być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej

 być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

 JAN PAWEŁ II

 
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY OPRACOWANY ZOSTAŁ NA PODSTAWIE:
1.    Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Konwencji Praw Dziecka i Deklaracji praw człowieka.
3.    Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (tekst jednolity :
4.    Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
5.    Statutu szkoły.
6.    Programu polityki prorodzinnej państwa.
7.    Realizacja priorytetów Ministra Edukacji Narodowej.
8.    Programu Profilaktyki Szkolnej.
9.    Oczekiwań uczniów, nauczycieli i rodziców.
 
Wychowanie to stworzenie warunków niezbędnych do harmonijnego rozwoju wychowanków przygotowanych do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w poszanowaniu praw człowieka. W tej perspektywie program kształcenia winien być postrzegany jako integralna część szeroko rozumianej strategii wychowawczej szkoły. Uznając, że wychowanie obok nauczania, jest nieodłącznym  elementem szkolnej edukacji, kierując się zasadami zawartymi w ustawie o systemie oświaty i innymi wyżej wymienionymi dokumentami, respektując ogólnie uznany system wartości
i uniwersalne zasady etyki, przyjmując za jego nadrzędny cel rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju osobowego, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich oparte na zasadach wolności, demokracji, tolerancji.  sprawiedliwości i praw człowieka.

Czytaj więcej...