foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W DREZDENKU

NA LATA 2015-2020

 Spis treści

 
I. Proces tworzenia koncepcji pracy szkoły.
 
1.1 Podstawa prawna.
1.2 Dokumentacja szkolna.
1.3 Sposób utworzenia koncepcji pracy szkoły.
1.4 Formy zapoznanie z koncepcją.
 
II. Wizja i misja szkoły.
2.1  Wizja szkoły
2.2  Misja szkoły
 
III. Model absolwenta.
 
IV. Analiza SWOT stanu szkoły
4.1  Mocne strony szkoły.
4.2  Słabe strony szkoły.
4.3  Szanse szkoły.
4.4  Zagrożenia.
 
V. Cele główne szkoły.
 
VI. Zadania szkoły.
 
VII. Cele, zadania, spodziewane efekty w strategicznych obszarach pracy.
7.1 Organizacja i przebieg kształcenia.
7.2 Opieka i wychowanie.
7.3 Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym.
7.4 Baza i wyposażenie szkoły.
 
VIII. Monitorowanie realizacji celów.


Czytaj więcej...