foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

Z dniem 10 września 2010 roku nasza Szkoła rozpoczęła współpracę z firmą ArCADiasoft Chudzik spółka jawna (dawniej INTERsoft Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi, zajmującą się dystrybucją oprogramowań dla branży budowlanej. W ofercie firmy znajdują się programu dla budownictwa z zakresu CAD/CAE, programy do użytku domowego oraz programu edukacyjne. Oferta firmy obejmuje każdą dziedzinę projektowania - od architektury i konstrukcji, poprzez instalacje i kosztorysowanie aż do zarządzania i kompletnej obsługi biura projektów.

 

 Współpraca polega na  przekazaniu Szkole przez firmę ArCADiasoft pakietu programów edukacyjnych w celu wykorzystania ich w procesie dydaktycznym uczniów z Technikum Budowlanego w zamian za wykonanie przez Szkołę na rzecz firmy ArCADiasoft analizy funkcjonalności przekazanych programów.

Przekazany pakiet oprogramowania ArCADiasoft - wersja na 10 stanowisk, zawiera m.in. takie programy jak: 
a) ArCADia - Architektura, 
b) ArCADia - Sieci kanalizacyjne, 
c) ArCADia - TERMO, 
d) ArCADia - Sieci elektryczne, 
e) ArCADia - Instalacje elektryczne, 
f) ArCADia - Instalacje Gazowe.

PARTNERZY SZKOŁY

 

LISTY INTENCYJNE

 

  1. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku. Kontynuacja współpracy w zakresie szeroko pojętej edukacji regionalnej. (zobacz list)
  2. Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drezdenku. Nawiązanie współpracy w zakresie szeroko pojętej edukacji regionalnej. (zobacz list)
  3. ArCADiasoft Chudzik spółka jawna (dawniej INTERsoft Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi, zajmującą się dystrybucją oprogramowań dla branży budowlanej. (więcej)
  4. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Współpraca w zakresie podejmowania działań wzmacniających aktywność zawodową
    uczniów w kierunku wyboru kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej. 
    (zobacz list)
  5. Nadleśnictwo "Smolarz" w Kleśnie. Kontynuacja współpracy w zakresie szeroko pojętej edukacji regionalnej. (zobacz list)
  6. Nadleśnictwo "Karwin" w Drezdenku. Potwierdzenie kontynuacji partnerskiej współpracy w zakresie szeroko pojętej edukacji regionalnej. (zobacz list)
  7. Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy w zakresie szeroko pojętej edukacji regionalnej. (zobacz list)
  8. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy w zakresie poszerzenia aktywności artystycznej młodzieży. (zobacz list)
  9. Gazeta Samorządu Drezdeneckiego "drezdenecka.pl" w Drezdenku. Nawiązanie współpracy w zakresie szeroko pojętej informacji i komunikacji społeczności lokalnej. (zobacz list)
  10. Centrum Promocji Kultury w Drezdenku. Nawiązanie  współpracy w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej. (zobacz list)
  11. Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku. Współpraca w zakresie szeroko pojętej idei wolontariatu. (zobacz list)
  12. Publiczne Przedszkole w Drezdenku. Nawiązanie współpracy w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej. (zobacz list)
  13. Schronisko dla psów w Gorzowie Wlkp. Kontynuacja współpracy w zakresie szeroko pojętej edukacji regionalnej. (zobacz list)

14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze - Oddział Terenowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Kontynuacja partnerskiej współpracy na rzecz realizacji cyklu akcji poboru krwi.(zobacz list)

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) tzw. „RODO”, przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 

1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnajalnych   w Drezdenku, ul. Konopnickiej 2, kod pocztowy 66-530 Drezdenko: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi., telefon: 95 7620355.

2.  Sposoby kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych w firmie Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw to: adres korespondencyjny jak wyżej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi., Tel.82 561 13 02.

3.  Podstawa upoważniająca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku do przetwarzania większości Państwa danych lub danych Państwa dzieci-uczniów naszej szkoły – są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

4.  Państwa dane lub dane Państwa dzieci-uczniów naszej szkoły –  przetwarzane są jedynie  w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełniania warunków umów, zawartych pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, a podmiotami współpracującymi, oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.

5.  Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci-uczniów naszej szkoły – które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.

6.  Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci-uczniów naszej szkoły – mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.

7.  Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.  Każda osoba, której dane dotyczą, rodzic/prawny opiekun ucznia, ma prawo dostępu do swoich danych i danych dziecka oraz prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane sa nieprawidłowe lub niekompletne.

9.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

·    Wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

·    Wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych )w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę),

·    Dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·    Przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych

·    Ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

10.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

·    Kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·    Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się  usunięcia danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

·    Ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony Lu dochodzenia roszczeń,

·    Wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.

11.   W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.

12.   Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym przez Administratora, lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

13.   Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

14.   W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15.   W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

16.   W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

17.   Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci-uczniów naszej szkoły nie będą profilowane. Ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zespół Muzyki Dawnej „Flauto Dolce’’
 
Adresy stron zespołu:
Zespół Muzyki Dawnej „ Flauto Dolce’’ powstał w maju  2009 r. w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku. Grupa mimo młodego wieku zagrała już ponad 300 koncertów w wielu miastach Polski ( m. in. w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Kołobrzegu, Wałczu), grając m. in. podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych „ Top Tour’’ i Targów „ Polagra’’ w Poznaniu oraz na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zespół występował również w Niemczech ( Berlin, Emden, Krummhorn oraz Hamburg- podczas Europa Woche  dla Polskiej Misji Katolickiej), a także w Szwecji. „ Flauto Dolce” bierze udział w wielu warsztatach artystycznych oraz festiwalach muzyki dawnej odbywających się w Trzcińsku Zdroju, Reczu, Kaliszu Pomorskim i Pelplinie. Często zapraszany jest z koncertami na konferencje oraz wykonuje oprawę muzyczną w trakcie obchodów jubileuszy miast polskich. Program wykonywany podczas koncertów obejmuje okres muzyki wokalno- instrumentalnej od średniowiecza do baroku. W składzie instrumentalnym zespołu znajdują się kopie renesansowych fletów podłużnych- garklein, sopranino, sopran, alt, tenor, bas- a także cornamusa tenorowa, gitarolutnia, kij deszczowy, bębny, triangiel, janczary, klawesy i tamburyna.
Obecnie zespół, jako jedyny w Polsce, współpracuje z Fundacją Wspomagania Wsi z Warszawy, realizując projekt pod nazwą: „ Z muzyką dawną pod strzechy”- czyli etykieta renesansu i baroku. Obejmuje on cykl koncertów w szkołach i kościołach wybranych wsi i małych miasteczek województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
„Flauto Dolce” brało udział w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” gdzie uzyskało: w 2011r.  Dyplom za Udany Debiut, natomiast w roku 2012, brązową „Harfę Eola”.
8 grudnia 2013 r. grupa brała udział w XX Eliminacjach Rejonowych w Dębnie do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Zespół zaprezentował repertuar składający się z następujących utworów: „ Cicha noc” oraz „ Anioł pasterzom mówił”. Mimo dużej konkurencji zespołowi udało się  wywalczyć 1. miejsce w kategorii wokalno-instrumentalnej oraz wytypowanie do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, który odbędzie się w styczniu 2014 roku.
Zespół, 29 grudnia 2013 roku miał okazję zaprezentować się w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym im. Stanisława Moniuszki, założonym w 1871 r. i znajdującym się w Pałacu Szustra w Warszawie. Jest ono stowarzyszeniem działającym na rzecz upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizowanie koncertów, wystaw oraz audycji dla dzieci i młodzieży.
„Flauto Dolce” ma na swoim koncie  również płytę. Nagranie zostało zarejestrowane w Kościele P.W. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku w październiku 2011 roku. Cena płyty- 30 zł.
 
Członkowie tworzący zespół są w większości uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Tworzą go następujące osoby:
Paulina Sztube ( flety: altowy, tenorowy, basowy, klawesy, bęben, kij deszczowy, triangiel, janczary, tamburyn, śpiew )
Piotr Rezler ( flety: sopranowy, altowy, tenorowy, basowy, kij deszczowy, tamburyn)
Agnieszka Gruzińska ( flety: sopranowy, altowy, basowy, gitarolutnia, bęben, śpiew)
Ewa Butrym ( flety: garklein, sopranino, sopranowy, altowy, tenorowy, basowy, cornamusa tenorowa, gitarolutnia, śpiew)
Aleksandra Sauermann ( flety: garklein, sopranino, altowy, tenorowy, bęben, triangiel, śpiew)
Kierownik Artystyczny: mgr Adam Deneka