foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
 
Dział III. ORGANIZACJA ZESPOŁU
Rozdział 1
Planowanie i formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej
§36
1. Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią:
1)  plan pracy Zespołu, na który składają się plany pracy organów i zespołów oraz kalendarz czynności, imprez i uroczystości;
2)  arkusz organizacyjny;
3)  tygodniowy rozkład zajęć;
4)  szkolne plany nauczania;
5)  kalendarz roku szkolnego;
6)  podstawy programowe.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny  opracowany przez Dyrektora w terminach i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący w terminie określonym w przepisach powszechnie obowiązujących.
4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podtawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauki i pracy.
5. Zasady tworzenia, treść i sposoby realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.
 
§ 37
1. Zajęcia w Zespole prowadzone są:
1)  w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min;
2)  przerwy trwają 5 minut, po trzeciej lekcji 15 minut, po szóstej lekcji 10 minut;
3)  w grupach  oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych;
4)  w toku nauczania indywidualnego;
5)  w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
2. Rodzaje zajęć prowadzonych w Zespole:
1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach, w tym praktyczna nauka zawodu;
2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie ustalono podstawy programowej, lecz program nauczania został dołączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4)  zajęcia z doradztwa zawodowego;
5)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
6)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
7)  zajęcia z religii;
8)  zajęcia  z wychowania do życia w rodzinie;
9)  zajęcia w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.