foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
 
Dział II. ZARZĄDZANIE
Rozdział 1
Organy Zespołu
§ 19
1. Organami Zespołu są:
1)  Dyrektor;
2)  Rada Pedagogiczna;
3)  Samorząd Uczniowski;
4)  Rada Rodziców.
 
§  20
1. Każdy organ Zespołu ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji i uprawnień określonych obowiązującymi przepisami prawa i statutem.
2. Organy Zespołu zapewniają wymianę pomiędzy sobą bieżącej informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub podjętych decyzjach, z wyjątkiem tych o charakterze wewnętrznym.
 
§  21
1. W sytuacjach konfliktowych obowiązuje następująca droga postępowania:
1)  Konflikt pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozwiązuje Lubuski Kurator Oświaty;
2)  Konflikt pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim rozwiązuje Dyrektor;
3)  Konflikt pomiędzy Dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozwiązuje Rada Pedagogiczna;
4)  Konflikt pomiędzy Dyrektorem a Radą Rodziców rozwiązuje organ prowadzący bądź organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
5)  Konflikt pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozwiązuje Dyrektor;
6)  Dyrektor może powołać Zespół Mediacyjny, który podejmie próbę rozwiązania konfliktu między organami Zespołu;
7)  Zasady rozwiązywanie konfliktów innego typu reguluje: Karta Nauczyciela, Ustawa o związkach zawodowych. Konflikty wynikające ze stosunku pracy, nieuregulowane powyższymi przepisami, dotyczące nauczycieli jak i pracowników niebędących nauczycielami reguluje Kodeks pracy.
 
Rozdział 2
Dyrektor
§ 22
1.  Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę.
2.  Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy Zespołu.
3.  Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.