foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
 
Dział V. UCZNIOWIE I ICH RODZICE
Rozdział 1
Prawa i obowiązki ucznia
§ 85
1. Żadne prawa obowiązujące w Zespole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  
2. Wszyscy uczniowie są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.
3. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
4. Żaden uczeń nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji  w sferę jego życia prywatnego.
5. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie ucznia ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
6. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.
 
§ 86
1. Każdy uczeń Zespołu ma prawo do:
1)   opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2)   maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3)   indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4)   pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5)   reprezentowania Zespołu w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
6)   zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
7)   życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
8)   realizacji programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
9)   indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
10) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
11) korzystania z bazy Zespołu podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora;
12) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
13) pomocy ze strony dyrekcji, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego i każdego pracownika szkoły – zgodnie z ich możliwościami;
14) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
15) swobody wypowiedzi i wyrażania opinii w sposób kulturalny;
16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
17) udziału w wyborach do Samorządu;
18) wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie Zespołu;
19) nietykalności osobistej i poczucia bezpieczeństwa;
20) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie Zespołu;
21) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
22) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
23) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;
24) znajomości drogi odwoławczej w razie łamania jego praw;
25) korzystania z pomocy materialnej w przypadkach losowych;