foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
Załącznik nr 1.
Procedury szkolne
 
I. Procedury postępowania wobec uczniów uchylających się od obowiązku nauki (wagary i spóźnienia)
1. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem.
2. W przypadku notorycznych nieobecności i spóźnień wychowawca wzywa rodziców ucznia.
3. Jeżeli rozmowy z rodzicami ucznia nie przynoszą oczekiwanych efektów stosuje się konsekwencje zawarte w Regulaminie Szkoły i WZO (upomnienia, nagany).
4. W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji ucznia, wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje kroki, by skontaktować się z rodzicami. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i możliwości postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. Efektem spotkania może być podpisanie kontraktu.
5. Do rodziców tych uczniów wychowawca i Dyrektor Szkoły kieruje wezwanie do realizacji obowiązku nauki.
6. W przypadku dużej absencji uczniów niepełnoletnich (powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych dla liceum i technikum, 30 godzin dla ZSZ): wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego, następnie rodziców (prawnych opiekunów) pismem podpisanym przez dyrektora  szkoły, jeżeli wyżej wymienione środki nie skutkują i uczeń nadal nie uczęszcza do szkoły, a jego absencja w okresie miesiąca wynosi co najmniej 50%, wówczas w celu wyciągnięcia sankcji administracyjnych, zgłasza się go do UMiG z informacją, iż nie wywiązuje się on z obowiązku nauki;
7. W przypadku dużej absencji uczniów pełnoletnich (powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych dla liceum i technikum, 30 godzin dla ZSZ): wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego, następnie rodziców (opiekunów prawnych)  pismem podpisanym przez Dyrektora  Szkoły.
8. Jeżeli uczeń pełnoletni nie uczestniczy w zajęciach szkolnych przez dwa miesiące oraz nie stawia się do szkoły na wezwania wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły celem wyjaśnienia, fakt ten traktowany jest jako porzucenie szkoły co skutkuje skreśleniem z listy uczniów.
9. Jeżeli uczeń pełnoletni notorycznie opuszcza  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne i ich nie usprawiedliwia, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym fakt ten może skutkować skreśleniem z listy uczniów.
10. Jeżeli w/w środki nie skutkują i uczeń nadal nie uczęszcza do szkoły, Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę rozpoczynającą procedury skreślenia z listy uczniów. Po przyjęciu przez Radę Pedagogiczną odpowiedniej uchwały Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczniów.
11. Uczeń, z którym rozwiązano umowę o praktyczną naukę zawodu zobowiązany jest do  niezwłocznego podpisania nowej umowy z innym pracodawcą. Niepodpisanie nowej umowy
o praktyczną naukę zawodu w ciągu dwóch tygodni od dnia  rozwiązania umowy, może być podstawą do podjęcia decyzji o skreśleniu młodocianego  pracownika z listy uczniów z powodu braku możliwości zrealizowania programu nauczania praktycznej nauki zawodu.