foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
 
Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1.  Podstawa prawna Statutu:
1)   ustawa z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz.1189);
2)   ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
3)   ustawa z 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949);
4)   ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 ze zm. w: 2016r. poz.1954, poz. 1985 i poz. 2169; 2017r. poz.60 i 949).
2.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)   Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku;
2)   Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku;
3)   Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole;
4)   Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski w szkołach dla młodzieży oraz Radę Słuchaczy w szkole dla dorosłych;
5)   uczniach– należy przez to rozumieć uczniów szkół młodzieżowych oraz słuchaczy szkoły dla dorosłych z wyjątkiem zapisów dotyczących Rady Rodziców, która działa tylko w szkołach dla młodzieży i zasad oceniania, które są oddzielnie sformułowane dla obu typów szkół;
6)   rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów Zespołu;
7)   nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole;
8)   wychowawcach – należy przez to rozumieć nauczycieli, których szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Zespołu;
9)   organie prowadzącym  – należy przez to rozumieć Powiat Strzelecko – Drezdenecki
z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich;
10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny  – należy przez to rozumieć Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 
§2
1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.
2. Dopuszczalny jest skrót nazwy ZSP.
3. Siedziba Zespołu znajduje się w Drezdenku przy ulicy Konopnickiej 2.
4. W skład Zespołu wchodzą:
1)   Branżowa Szkoła I Stopnia w Drezdenku z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
2)   Technikum w Drezdenku,
3)   Liceum Ogólnokształcące w Drezdenku,
4)   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Drezdenku.
5. Nazwa szkoły, o której mowa w ust. 4, zawiera nazwę danej szkoły i nazwę Zespołu w następujący sposób:
1)   Branżowa Szkoła I Stopnia w Drezdenku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku,
2)   Technikum w  Drezdenku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku,
3)   Liceum Ogólnokształcące w Drezdenku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku,
4)   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w  Drezdenku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku,
6. Zespół jest zespołem szkół publicznych w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.
7. Statut Zespołu jest aktem prawnym w formie dokumentu wspólnego dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu. Statut może ulegać sukcesywnej nowelizacji stosownie do nowego ustawodawstwa i potrzeb. 

 

Czytaj więcej