foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

§ 79.

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień na zajęciach szkolnych

 

I.    Postanowienia ogólne

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne.

2. Obecność ucznia jest sprawdzana na każdej lekcji przez każdego nauczyciela. Nieobecności zaznaczane są poziomymi kreskami (-) w odpowiedniej rubryce.

3. Zastępstwa są obowiązkowymi lekcjami, na których wymagana jest obecność ucznia
i sprawdzanie listy obecności.

4. Dni, w których odrabiane są zajęcia edukacyjne z innego dnia, są normalnym dniem nauki szkolnej, tj. wymagana jest obecność ucznia i sprawdzanie listy obecności uczniów.

5. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę w czasie zajęć dydaktycznych.

6. Spóźnienia uczniów  na zajęcia lekcyjne również podlegają usprawiedliwieniu. Zaznaczane literą „S”.

7. Spóźnienia, spowodowane wypadkiem lub zdarzeniem niezależnym od ucznia  może być usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego wyjaśnienia.

8. Wyjście ucznia  ze szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych wymaga zgody wychowawcy i nauczyciela danego przedmiotu. W razie nieobecności wychowawcy – tylko zgody nauczyciela przedmiotu.

9. Uczeńmoże opuścić zajęcia lekcyjne, aby uczestniczyć w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach, pracach na terenie szkoły i poza nią na wniosek nauczyciela przedmiotu i po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły oraz poinformowaniu wychowawcy klasy.

10. Uczeń może opuścić zajęcia lekcyjne, aby reprezentować lokalną społeczność, wspólnotę religijną, organizację sportową itp. ze swojej miejscowości, gminy, powiatu po uprzednim przedstawieniu wniosku danej instytucji czy organizacji z podaniem powodu nieobecności.

11. W przypadku braku identyfikatora odsyłamy ucznia do sekretariatu po zaświadczenie i w rubryce obecności wstawiamy literę „I”.

 

Czytaj więcej