foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
 
§ 12.  
1. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;
4)      dbałość o piękno mowy ojczystej
5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)      okazywanie szacunku innym osobom.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, 
z  podanymi skrótami:
1)      wzorowe                -  wz;
2)      bardzo dobre        -  bdb;
3)      dobre                    -  db;
4)      poprawne              -  popr;
5)      nieodpowiednie     -  ndp;
6)      naganne                -  ng.
4. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
5. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub program  nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
6. Uczeń lub jego rodzice  mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie  od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania do 2 dni  roboczych od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
7. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna   zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
8. W skład komisji wchodzą:
1)      Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;
2)      wychowawca klasy;
3)      wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4)      pedagog;
5)      psycholog;
6)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
7)      przedstawiciel Rady Rodziców.
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.