foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
 
Dział VI. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (WZO)
Rozdział 1
Ocenianie uczniów w szkołach dla młodzieży
§ 98
1. Ocenianiu podlegają :
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia
2) zachowanie ucznia
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w:
1) podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia
w zawodach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających te podstawy
2) programach nauczania dla przedmiotów dodatkowych, nie ujętych w podstawach programowych
4.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
5.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze, co powinien poprawić i jak powinien się dalej uczyć
3) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.
6.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7.  Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.