foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
Rok szkolny 2018/2019
 
REKRUTACJA 2018 (wymagane dokumenty)

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcacego,
Technikum, 
Branżowej Szkoły I Stopnia
oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły - od 14 maja do 30 maja 2018 roku (dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie: www.zsp-drezdenko.cal.pl.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 roku.
 3. Dwie fotografie podpisane na odwrocie.
 4. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej (uczeń pobiera z gimnazjum).
 5. Kandydaci z dysfunkcjami - orzeczenie Poradni  Psychologiczno -Pedagogicznej.
 6. Karta zdrowia od pielęgniarki szkolnej (dotyczy uczniów spoza Drezdenka).
 7. Wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia).
 8. Kandydaci do klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia – podpisana umowa do 01 września 2018r. o praktyczną naukę zawodu (na czas rekrutacji zaświadczenie  od pracodawcy o przyjęciu ucznia na praktykę zawodową) oraz  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu). 
 9. Finaliści, laureaci konkursów lub wolontariusze – zaświadczenie lub kopia dyplomu.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI:

 1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 29 czerwca 2018 roku, godz.1200.
 2. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawody do 5 lipca 2018 roku do godz. 1500 (kandydaci zgłaszają się osobiście w sekretariacie szkoły).
 3. Ogłoszenie  listy kandydatów przyjętych do szkoły - 06 lipca 2018 roku o godz. 1200.
 4. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki  oraz wolnych miejsc w szkole – 6 lipca 2018 roku do godz. 1200